การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th SURF International Workshop ภายใต้แนวคิด Sustaining Our Lives: Empowering Through Water, Foods, and Energies

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุภัทร์ชัย รุจาคม อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th SURF International Workshop ภายใต้แนวคิด Sustaining Our Lives: Empowering Through Water, Foods, and Energies โดยความร่วมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยนเรศวร และ University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 19 -21 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายความรู้ด้านการบริหารและจัดการทรัพยากร ให้นำมาซึ่งแนวทางในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของโลกในอนาคต ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี