งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th Theory & Technique and International Aerosol Conference (The 9th T&T IAC)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th Theory & Technique and International Aerosol Conference (The 9th T&T IAC) พร้อมด้วย Prof. Chih-Chieh Chen President of Asian Aerosol Research Assembly (AARA) ร่วมกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย(TIChE) ร่วมกับ Taiwan Association for Aerosol Research(TAAR) ในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยในหัวข้อ Aerosol Science and Nanotechnology for Carbon Neutrality Society และในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านบริการสังคมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานและจัดบูธประชาสัมพันธ์ ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี