คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าพบร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อหารือการดำเนินงานการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี และให้แนวทางการดำเนินการอันเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการของวิทยาเขต ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี