กิจกรรมเสวนาเรื่อง “อนาคตเกษตรไทยในยุคเกษตร Digital” ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงฯ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร “นวัตกรรมการผลิตพืช (Innovative Plant Production for Future) รุ่นที่ 3”

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา เรื่อง “อนาคตเกษตรไทยในยุคเกษตร Digital” ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงฯ ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตร “นวัตกรรมการผลิตพืช (Innovative Plant Production for Future) รุ่นที่ 3” โดยวิทยากรกิจกรรมเสวนาเรื่อง “อนาคตเกษตรไทยในยุคเกษตร Digital” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรีด้านการศึกษา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ให้ความรู้แก่ผู้เรียนในหลักสูตรฯ ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวมีการเรียนการสอนแบบ Hybrid ดำเนินการในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2566 และมีการเรียนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8 – 17 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี