กิจกรรมต้อนรับนักวิจัยจาก University of York ตามโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้ Worldwide Universities Network (WUN)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ Dr. Richard Friend, Department of Environment and Geography, University of York ตามโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้ Worldwide Universities Network (WUN) โดยความร่วมมือกับอาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสเดินทางมาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในด้านการวิจัย ณ ห้องรับรอง งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี