กิจกรรม “ขับเคลื่อน Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) อย่างไรให้ตอบโจทย์ AUN-QA”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยงานการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ขับเคลื่อน Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) อย่างไรให้ตอบโจทย์ AUN-QA” โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม