อบรมเชิงปฏิบัติการ UNESCO UNITWIN 2023-Professional Development for STEM education ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Build your own self-driving car coding practice using MICRO:BIT”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ UNESCO UNITWIN 2023-Professional Development for STEM education ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “Build your own self-driving car coding practice using MICRO:BIT”
โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Jungjoo Sohn และทีมงานจาก Korea National University of Education สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียน รวมถึงผู้สนใจ จำนวน 35 คน จาก 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ โรงเรียนวัดวังศาลา และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา เข้าร่วมอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค และอาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ เป็นผู้ประสานงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้าน STEM Education ผสมผสานกับไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการเรียนรู้และการพัฒนาต่อยอดในอนาคต