นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมส่วนงาน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (University Council Visit: 3)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 3) ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเป้าหมายที่คาดว่าจะดำเนินการของส่วนงานที่สอดคล้องกับ Super Cluster : การระดมสมอง MU The Way Forward 2022 โครงการของส่วนงานที่ร่วมผลักดัน SDGs และการจัดตั้ง SDGs Unit ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม และผ่านระบบออนไลน์
และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขต เช่น พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ (Geoscience Museum) พิพิธภัณฑ์พืช (Digital Herbarium) กลุ่มโรงเรือนเกษตร และอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี