กิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน 2566 และในโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือในอนาคต และเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติระหว่างกัน อาทิ การฝึกทักษะภาษาเบื้องต้น และการละเล่นพื้นเมืองไทย เป็นต้น