คณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ. และห้องปฏิบัติการฯ (PSRC)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาธรณีศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ. และห้องปฏิบัติการฯ (PSRC) พร้อมรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมืองานวิจัยและการศึกษาในอนาคตต่อไป สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ด้านปิโตรเลียม จึงมีการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา