มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส International Research Laboratory (IRL) Health, Disease Ecology, Environment and Policy (HealthDEEP)

วันที่ 24 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมนักวิจัยจาก The Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) สาธารณรัฐฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมนักวิจัยจากหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมถึงพื้นที่วิจัย และการประชุมดำเนินงานด้านความร่วมมือ เพื่อก่อตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยระหว่างประเทศ ด้านสุขภาพ ด้านนิเวศวิทยา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านนโยบายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ International Research Laboratory (IRL) Health, Disease Ecology, Environment and Policy (HealthDEEP) ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2567