ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และหัวหน้างานบุคลากร งานเลขานุการกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบริการภาครัฐ และรับฟังการบรรยายด้านการบริหารจัดการองค์กร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี