กิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายวิชาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ และนายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.กีรติ ศรีประไหม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษารายวิชาไฟป่าและหมอกควัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในโอกาสนำคณะนักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การใช้โดรนเพื่อสำรวจ จุดความร้อนในป่า กลยุทธ์ในการดับไฟป่า การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การปฏิบัติงานสำรวจเส้นทางการตรวจตรา และความปลอดภัยการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วยบุคลากรงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้