กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคุณกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยคณะดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยตัวแทนสภาคณาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี และนางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ Geological Park & Museum, พุทธอุทยานแห่งการเรียนรู้, พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ (Geoscience Museum), พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก (MUKA Herbarium) และพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตกาญจนบุรี