มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน จำนวน 150 ราย
ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ผู้แทนคณะผู้บริหารหลักสูตร WiNS รุ่นที่ 4 กล่าวขอบคุณ จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ภายในวิทยาเขต อาทิ หอพักนักศึกษาและบุคลากร, อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์, พุทธอุทยานการเรียนรู้ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืชแห่งภูมิภาคตะวันตก (MUKA Herbarium), พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์(Geoscience Museum), ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป