การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567 – 2570

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2567 – 2570 (พันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ) โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น การทบทวนวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรี และการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยจะมีการจัดประชุมครบทุกพันธกิจของวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี