ความร่วมมือระหว่างวิทยาเขตกาญจนบุรีและ Worldwide Universities Network (WUN): นักวิจัยของ University of York ร่วมมือกับวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI

Dr. Fanta Camara ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และเทคโนโลยีสารสนเทศจาก University of York ได้เยือนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 -7 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเชิญจาก ดร.จุฑามาส แก้วสุข หัวหน้าสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติและนักวิจัยร่วมของ York Environmental Sustainability Institute (YESI) โดยมีเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดความรู้และความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการพบกับผู้สนใจในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองเพื่อหาทางในการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ AI มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบที่เชิงบวกและสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นี้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีจะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก Dr. Fanta Camara เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน