ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ESPReL/Chem Invent/รายงานการประชุม

ESPReL

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในมิติต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมีตั้งแต่การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งงานวิจัยที่เกิดภายในมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจาก วช. เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดทำ “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย” (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in Thailand, ESPReL) เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย

ดังนั้นงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จึงได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐาน ESPReL เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยสำหรับการทำงานของนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในห้องปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมคณะทำงาน ESPReL
Chem Invent

โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent2015) คือ โปรแกรมจัดการข้อมูลของสารเคมี ทั้งชนิดปริมาณที่นําเข้าและปริมาณคงเหลือ สถานที่เก็บ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี เพื่อให้มีการจัดการสารเคมีที่เป็นระบบ มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นทางงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้นำโปรแกรม ChemInvent2015 เข้ามาใช้ในการจัดการระบบสารเคมีของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยนักวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้ใช้โปรแกรมดังกล่าวในการบริหารจัดการข้อมูลสารเคมีของแต่ละคลังสารเคมี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บุคลากร

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง อีเมล์ เบอร์ต่อ
นายเมธี วิบูลย์เขียว หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา metee.vib@mahidol.ac.th
นายสุภัทร ประสพศิลป์ นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) suphat.pra@mahidol.ac.th
นางอัมพา เอกจิตต์ นักวิทยาศาสตร์ ampha.yao@mahidol.ac.th 2512
นางสาวกาญจนา สุรีย์พิศาล นักวิทยาศาสตร์(ชำนาญการพิเศษ) kanchana.sur@mahidol.ac.th 2406
นางสาวพีรตา ขุนโอษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ phirata.khu@mahidol.ac.th 2512
นายธนภัทร กลับชุ่ม นักวิทยาศาสตร์ thanaphat.klu@mahidol.ac.th
นางสาวเจนจิรา สระทองยุ้ง นักวิทยาศาสตร์ janjira.sra@mahidol.ac.th 2514
นายบุรินทร์ แสงสุข นักวิทยาศาสตร์ burin.sea@mahidol.ac.th 2403
นายเอกจักร์ จันทร์ดอน นักวิทยาศาสตร์ ekkachak.cha@mahidol.ac.th 2514
นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา นักวิทยาศาสตร์ kannika.pas@mahidol.ac.th 2406
ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว นักวิชาการเกษตร somyot.nil@mahidol.ac.th 2404
นายณภัทร เหมือนลม้าย พนักงานทดลองเกษตร ระดับ 1 singthong.mue@mahidol.ac.th
นายพงษ์ ศรีทองดี ช่างฝีมือสนาม ระดับ 2 phong.sri@mahidol.ac.th
นายธีรพัฒน์ ทรัพย์พิบูรณ์ ช่างฝีมือสนาม ระดับ 2 thiraphat.sap@mahidol.ac.th
นางสาวปิยวรรณ ทรัพย์พิบูรณ์ พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ 1 piyawan.vor@mahidol.ac.th