ลำดับ สาขาวิชา ชื่อ-นามสกุล อีเมล์
1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.ภวินท์ธนา เจริญบุญ pawintana.cha@mahidol.ac.th
2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ศรีทอง chaldempon.sri@mahidol.ac.th
3 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ teerapong.tea@mahidol.ac.th
4 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ รุมสำโรง maneerat.rum@mahidol.ac.th
5 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา pornpawee.wor@mahidol.ac.th
6 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ suriya.but@mahidol.ac.th
7 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์เกียรติศักดิ์ จันทร์แก้ว keattisak.cha@mahidol.ac.th
8 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อาจารย์พิชชาภรณ์ ยามะเพวัน pichaporn.yam@mahidol.ac.th
9 สาขาวิชาบัญชี อาจารย์อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์ adisak.lao@mahidol.ac.th
10 สาขาวิชาบัญชี อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร wittaya.ekw@mahidol.ac.th
11 สาขาวิชาบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ duongsamorn.man@mahidol.ac.th
12 สาขาวิชาบัญชี อาจารย์ยลมาศ จีระสันติกุล yolamas.jee@mahidol.ac.th
13 สาขาวิชาบัญชี อาจารย์อัคคเดช ชัยชนะวิชชกิจ akadet.chc@mahidol.ac.th
14 สาขาวิชาบัญชี อาจารย์นงนิภา ตุลยานนท์ nongnipa.tul@mahidol.ac.th
15 สาขาวิชาบัญชี อาจารย์ ดร.ชุตินุช อินทรประสิทธิ์ chutinuch.ind@mahidol.ac.th
16 สาขาวิชาบัญชี อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ chaison.run@mahidol.ac.th
17 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ prapapan.saw@mahidol.ac.th
18 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท watcharra.chi@mahidol.ac.th
19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ suravoot.yoo@mahidol.ac.th
20 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิรา แสงศิริ chontira.san@mahidol.ac.th
21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ ดร.เนติยา การะเกตุ netiya.kar@mahidol.ac.th
22 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ charturong.cha@mahidol.ac.th
23 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย thanakorn.thi@mahidol.ac.th
24 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี chananat.kae@mahidol.ac.th
25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร อาจารย์ประไพพิศ สุวิทย์ชยานนท์ prapaipit.suw@mahidol.ac.th
26 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.เรณู เย็นเกษ renoo.yen@mahidol.ac.th
27 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุภัทร ลือชา jarupat.lue@mahidol.ac.th
28 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ amnat.jar@mahidol.ac.th
29 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ rungtiwa.won@mahidol.ac.th
30 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์รณชัย ยอดดำเนิน ronnachai.yod@mahidol.ac.th
31 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีวรรณ อุดมศิลป์ natteewan.udo@mahidol.ac.th
32 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ กาบคำ chutikarn.kap@mahidol.ac.th
33 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร patnarin.ben@mahidol.ac.th
34 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ paiphan.pae@mahidol.ac.th
35 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค chutamas.suk@mahidol.ac.th
36 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ chanpen.sar@mahidol.ac.th
37 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.เจษฎา แพนาค chetsada.pha@mahidol.ac.th
38 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.วีระชน สว่างเพราะ weerachon.saw@mahidol.ac.th
39 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.เสน่ห์ จิตต์กลาง sanae.jit@mahidol.ac.th
40 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ piyathip.piy@mahidol.ac.th
41 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย sampan.ton@mahidol.ac.th
42 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ supatra.chn@mahidol.ac.th
43 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ ดร.พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ pornwiwan.pot@mahidol.ac.th
44 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทรงคุณ บุญชัยสุข songkhun.boo@mahidol.ac.th
45 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล prinya.put@mahidol.ac.th
46 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ sutatcha.hon@mahidol.ac.th
47 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปิยะธิดา แสงทอง piyatida.san@mahidol.ac.th
48 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ narongsak.kae@mahidol.ac.th
49 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปาริสา นิ่มเนตร parisa.nim@mahidol.ac.th
50 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ ดร.พัชชาวี นวลขาว patchawee.nua@mahidol.ac.th
51 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ Dr. Katsuo Sashida katsuo.sas@mahidol.ac.th
52 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์กิตติพงษ์ สมชาติ kittipong.som@mahidol.ac.th
53 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์ asawathep.cun@mahidol.ac.th
54 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์ nuengruithai.tha@mahidol.ac.th
55 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม waraporn.the@mahidol.ac.th
56 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ขวัญชนก จันทร์สว่าง kwuanchanok.cha@mahidol.ac.th
57 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช สังข์อยุทธ์ nongnuch.sun@mahidol.ac.th
58 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ pinnara.roj@mahidol.ac.th
59 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์ nitima.sut@mahidol.ac.th
60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ชินางกูร สุวรรณศรี chinangkoon.suw@mahidol.ac.th
61 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์ศิญาณี เศวตศิริ siyanee.saw@mahidol.ac.th
62 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.จุฑามาส แก้วสุข jutamas.kae@mahidol.ac.th
63 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.มนต์ชัย พุ่มแก้ว monchai.pum@mahidol.ac.th
64 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ yutthana.pha@mahidol.ac.th
65 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน wimonmas.boo@mahidol.ac.th
66 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ประชากิตติกุล pensiri.prc@mahidol.ac.th
67 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ arika.bri@mahidol.ac.th
68 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ สุวรรณโมลี sirinon.suw@mahidol.ac.th
69 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ อาจารย์ ดร.วัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์ watcharapol.won@mahidol.ac.th
70 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายเมธี วิบูลย์เขียว metee.vib@mahidol.ac.th
71 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายสุภัทร ประสพศิลป์ suphat.pra@mahidol.ac.th
72 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางอัมพา เอกจิตต์ ampha.yao@mahidol.ac.th
73 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางสาวกาญจนา สุรีย์พิศาล kanchana.sur@mahidol.ac.th
74 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางสาวพีรตา ขุนโอษฐ์ phirata.khu@mahidol.ac.th
75 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายธนภัทร กลับชุ่ม thanaphat.klu@mahidol.ac.th
76 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางสาวเจนจิรา สระทองยุ้ง janjira.sra@mahidol.ac.th
77 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายบุรินทร์ แสงสุข burin.sea@mahidol.ac.th
78 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายเอกจักร์ จันทร์ดอน ekkachak.cha@mahidol.ac.th
79 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางสาวกรรณิการ์ ภาสดา kannika.pas@mahidol.ac.th
80 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ว่าที่ร้อยโทสมยศ นิลเขียว somyot.nil@mahidol.ac.th
81 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายณภัทร เหมือนลม้าย singthong.mue@mahidol.ac.th
82 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายพงษ์ ศรีทองดี phong.sri@mahidol.ac.th
83 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นายธีรพัฒน์ ทรัพย์พิบูรณ์ thiraphat.sap@mahidol.ac.th
84 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางสาวปิยวรรณ ทรัพย์พิบูรณ์ piyawan.vor@mahidol.ac.th
85 งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา นางปิยธิดา ใคร่ครวญ piyatida.vor@mahidol.ac.th